lnwshop logo

SSD 850 EVO 2.5" SATA III 1TB 5 Year

SSD 850 EVO 2.5" SATA III 1TB 5 Year
SSD 850 EVO 2.5" SATA III 1TB 5 Year thumbnail 1SSD 850 EVO 2.5" SATA III 1TB 5 Year thumbnail 2SSD 850 EVO 2.5" SATA III 1TB 5 Year thumbnail 3SSD 850 EVO 2.5" SATA III 1TB 5 Year thumbnail 4
หมวดหมู่ Hard Drives / Solid State
ราคา 14,500.00 บาท
อัพเดทล่าสุด 8 ก.ค. 2558
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share :

SSD Samsung EVO 850 1TB 5 Year

Model: MZ-75E1T0B

 

Incredible Read/Write Speeds

Achieve incredible read/write performance to maximize your everyday computing experience with Samsung’s TurboWrite technology. You can obtain up to 1.9x faster performance than the award-winning Samsung 840 EVO. The 850 EVO delivers class-leading performance* in sequential read (540MB/s) and write (520MB/s) speeds. Plus, gain optimized random performance in all QD for better real-world performance. 
* Performance compared to 3-Bit MLC-class SSD drives

 

 

 

MacParts Warranty (Samsung)  5 years or 150 TBW (TOTAL BYTES WRITTEN)

ยินดีรับประกันเปลี่ยนคืนสินค้า ภายในวันที่กำหนดในสินค้าแต่ละประเภท นับจากวันที่ในใบเสร็จรับเงินเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 


เป็นเครื่องที่เสียภายใต้การใช้งานปกติ และอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันเท่านั้น
ไม่รับเคลมในกรณีที่ สติ๊กเกอร์รับประกันฉีกขาด ,มีร่องรอยการตก, โดนน้ำ , อุปกรณ์ไม่ครบ , ถูกแกะ ,ในกรณีที่เป็น Power Adapter สายต้องไม่ขาดหรือบิดงอ
 
 
เงื่อนไขการรับประกัน Samsung
http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/minisite/SSD/global/html/support/warranty.html
 
 

การรับประกนั แบบมขี ้อจาํ กดั ของ SAMSUNG SSD สําหรับ Samsung SSD ท้งั หมด

ขอบคุณที่เลือกซ้ือ Solid State Drive (“ผลิตภณั ฑ) ของ SAMSUNG SAMSUNG
เห็นคุณค่าในธุรกิจของท่านและมุ่งมนั่ จดั หาบริการในคุณภาพท่ีดีที่สุดเพ่ือท่านอยเู่ สมอ โปรดอ่านเง่ือนไขและขอ้ กาํ หนดดา้ นล่างโดยละเอียดก่อนใชผ้ ลิตภณั ฑจ์ าก โปรดอ่านเง่ือนไขและขอ้ กาํ หนดดา้ นล่างโดยละเอียดก่อนใช้ผลิตภณั ฑจ์ าก SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (“SAMSUNG”) LTD. (“SAMSUNG”) การใชผ้ ลิตภณั ฑข์ องท่านก่อให้เกิดขอ้ ตกลงซ่ึงมีเงื่อนไขและขอ้ กาํ หนดตามขอ้ ความสาํ หรับการรับประกนั แบบมีขอ้ จาํ กดั ของ
การใชผ้ ลิตภณั ฑข์ องท่านก่อให้เกิดขอ้ ตกลงซ่ึงมีเง่ือนไขและขอ้ กาํ หนดตามขอ้ ความสาํ หรับการรับประกนั แบบมีขอ้ จาํ กดั ของ
SAMSUNG SSD น้ี (“ขอ้ ตกลง”) อจาํ กดั ของ SAMSUNG SSD น้ี (“ขอ้ ตกลง”)

. นโยบายการรับประกนั

SAMSUNG ขอรับประกนั แก่ผซู้ ้ือผลิตภณั ฑใ์ นบรรจุภณั ฑเ์ดิมท่ีมีการปิดผนึกน้ี (“ท่าน”) วา่ ผลิตภณั ฑป์ ราศจากขอ้ บกพร่องในดา้ นวสั ดุและคุณภาพ
วา่ ผลิตภณั ฑป์ ราศจากขอ้ บกพร่องในดา้ นวสั ดุและคุณภาพ ภายใตเ้ งื่อนไขที่ระบุไวใ้ นท่ีน้ี เป็ นเวลาไม่เกินกวา่
: (I) ระยะเวลาการรับประกนั แบบมีขอ้ จาํ กดั ระยะเวลาการรับประกนั แบบมีขอ้ จาํ กดั ซ่ึงระยะเวลามีการระบุไวใ้ นส่วน B ของขอ้ ตกลงน้ี โดยเริ่มตน้ ในวนั ท่ีมีการซ้ือผลิตภณั ฑใ์ นบรรจุภณั ฑเ์ ดิมที่มีการปิ ดผนึก หรือ โดยเริ่มตน้ ในวนั ที่มีการซ้ือผลิตภณั ฑใ์ นบรรจุภณั ฑเ์ดิมที่มีการปิดผนึก หรือ (II) ระยะเวลาจะสิ้นสุดลงในวนั ที่ SSD มีการใชง้ านเกินค่าเกณฑ์ TBW (TOTAL มีการใชง้ านเกินค่าเกณฑ์ TBW (TOTAL BYTES WRITTEN) ดงั ที่อาจมีกาํ หนดไวโ้ ดย MAGICIAN SOFTWARE ของ SOFTWARE ของ SAMSUNG (สาํ หรับขอ้ มูลจาํ เพาะเก่ียวกบั ค่าเกณฑน์ ้ี โปรดดูท่ีเอกสารขอ้ มูลสาํ หรับผลิตภณั ฑ์ SSD น้นั ๆ ของท่านซ่ึงมีอยทู่ ่ี โปรดดูที่เอกสารขอ้ มูลสาํ หรับผลิตภณั ฑ์ SSD น้นั ๆ ของท่านซ่ึงมีอยทู่ ่ี www.samsung.com/ssd, www.samsung.com/samsungssd)

ในกรณีท่ีไม่มีหลกั ฐานการซ้ือท่ีถูกตอ้ ง ระยะเวลาการรับประกนั แบบมีขอ้ จาํ กดั จะตดั สินจากวนั ท่ีผลิต

ในกรณีที่ SAMSUNG เช่ือวา่ ผลิตภณั ฑม์ ีขอ้ บกพร่องในดา้ นวสั ดุหรือคุณภาพ
และไม่เป็นไปตามรายละเอียดผลิตภณั ฑท์ ี่ไดเ้ผยแพร่ไวอ้ ยา่ งยงิ่ ภายใตก้ ารใชง้ านปกติตามดุลยพินิจของ
SAMSUNG แต่เพียงผเู้ดียว
SAMSUNG แต่เพียงผเู้ดียว ตราบเท่าที่ท่านเป็นเจา้ ของผลิตภณั ฑแ์ ละในระหวา่ งระยะเวลาการรับประกนั แบบมีขอ้ จาํ กดั ตราบเท่าที่ท่านเป็นเจา้ของผลิตภณัฑแ์ละในระหวา่งระยะเวลาการรับประกนัแบบมีขอ้จาํกดั และภายใตเ้งื่อนไขและขอ้ยกเวน้ที่ระบุในขอ้ตกลงน้ีSAMSUNG และภายใตเ้ ง่ือนไขและขอ้ ยกเวน้ ท่ีระบุในขอ้ ตกลงน้ี SAMSUNG จะเลือกปฏิบตั ิตามขอ้ ใดขอ้ หน่ึงต่อไปน้ี: (1) ซ่อมแซม
ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนเป็นผลิตภณั ฑช์ ้ินใหม่หรือที่ปรับปรุงข้นึ ใหม่ให้มีประสิทธิภาพและการทาํ งานที่ดีกวา่ หรือเทียบเท่า หรือ
(2)
หรือเปล่ียนเป็นผลิตภณั ฑช์ ิ้นใหม่หรือท่ีปรับปรุงข้นึ ใหม่ให้มีประสิทธิภาพและการทาํ งานท่ดี ีกวา่ หรือเทียบเท่า หรือ (2)
(2)
คืนเงินตามราคาของผลิตภณั ฑใ์ นทอ้ งตลาดปัจจุบนั ณ เวลาท่ีมีการเรียกร้องสิทธิในการรับประกนั ไปยงั SAMSUNG หาก SAMSUNG

page1image15024

SAMSUNG หาก SAMSUNG ไม่สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภณั ฑใ์ ห้ได้ ในกรณีที่เปลี่ยนผลิตภณั ฑ์ SAMSUNG
SAMSUNG
อาจเปลี่ยนผลิตภณั ฑข์ องท่านเป็นผลิตภณั ฑท์ มี่ ีการใชง้ านมาแลว้ ก่อนหนา้
โดยไดม้ ีการซ่อมแซมและทดสอบเพื่อให้เป็นไปตามรายละเอียดผลิตภณั ฑข์ อง
SAMSUNG
ระยะเวลาการรับประกนั สาํ หรับผลิตภณั ฑท์ ซี่ ่อมแซมหรือเปล่ียนจะมีเวลานานกวา่ ระยะเวลาท่ีเหลืออยขู่ องระยะเวลาการรับประกนั ด้งั เดิม หรือเกา้ สิบ (90) าการรับประกนัด้งัเดิมหรือเกา้สิบ(90)วนัผลิตภณัฑท์่ีส่งคืนเพ่ือรับบริการเปลี่ยนผลิตภณัฑจ์ะไม่ถูกส่งกลบัไปให้ท่านอยา่งไรก็ตามในกรณีของNTF
วนั ผลิตภณัฑท์ี่ส่งคืนเพื่อรับบริการเปลี่ยนผลิตภณัฑจ์ะไม่ถูกส่งกลบัไปให้ท่านอยา่งไรก็ตามในกรณีของNTF(ไม่พบปัญหา)เมื่อผา่นการวเิคราะห์แลว้ (ไม่พบปัญหา) เมื่อผา่ นการวเิ คราะห์แลว้ ผลิตภณั ฑข์ องท่านจะถูกส่งกลบั ไปให้ท่าน ท่านควรสาํ รองขอ้ มูลที่สาํ คญั ไวอ้ ยเู่ สมอ การรับประกนั น้ีมีให้สาํ หรับท่านเท่าน้นั ท่านควรสาํ รองขอ้ มูลท่ีสาํ คญั ไวอ้ ยเู่สมอ การรับประกนั น้ีมีให้สาํ หรับท่านเท่าน้นั และไม่สามารถโอนได้

B.เงื่อนไขการรับประกนัแบบมีข้อจํากดั(ระยะเวลาและTBW)

page2image5600 page2image5760 page2image6208 page2image6368

นโยบายการรับประกันผลิตภัณฑ์

page2image7272

ผลิตภัณฑ์

ความจุ

(ระยะเวลาหรือ TBW)

page2image10256
page2image10552 page2image11032 page2image11320 page2image11640

ซีรีส์ 830

64GB/128GB/256GB/512GB

3 ปี

ซีรีส์ 840

page2image15216 page2image16016
page2image16488

120GB/250GB/500GB

page2image17416

3 ปี

ซีรีส์ 840 PRO

128GB/256GB/512GB

5 ปี
(73 TBW สาํ หรับการใชง้ านในองคก์ ร)

ซีรีส์ 840 EVO

120GB/250GB/500GB

3 ปี

ซีรีส์ 850 PRO

128GB/256GB

10 ปี หรือ 150 TBW

512GB/1TB

10 ปี หรือ 300 TBW

ซีรีส์ 850 EVO

120GB/250GB

5 ปี หรือ 75 TBW

500GB/1TB

page2image38616

5 ปี หรือ 150 TBW

C. ขอบเขตของการรับประกนั แบบมีข้อจํากดั

การรับประกนั ที่ระบุไวใ้ นท่ีน้ีจะไม่นาํ มาใช้ หาก: (i) ไม่ไดใ้ ชผ้ ลิตภณั ฑต์ ามวธิ ีใชท้ ่ีเพม่ิ เติมเขา้ มาใดๆ (ii)
ไม่ไดใ้ ชผ้ ลิตภณั ฑส์ าํ หรับการทาํ งานและสภาพแวดลอ้ มที่มุ่งหมายของผลิตภณั ฑ์ (iii) มีความลม้ เหลวหรือความชาํ รุดบกพร่องใดๆ อนั เกิดจากการมีอยขู่ องผลิตภณั ฑ์ มีความลม้ เหลวหรือความชาํ รุดบกพร่องใดๆ อนั เกิดจากการมีอยขู่ องผลิตภณั ฑ์ ซอฟตแ์ วร์ หรือคอมโพเนนตข์ องบุคคลภายนอก ไม่วา่ จะไดร้ ับอนุญาตหรือไม่ (iv) หรือคอมโพเนนตข์ องบุคคลภายนอก ไม่วา่ จะไดร้ ับอนุญาตหรือไม่ (iv) มีความลม้ เหลวหรือความชาํ รุดบกพร่องใดๆ
อนั เป็นผลมาจากการติดต้งั หรือการทดสอบที่ไม่เหมาะสม การใชผ้ ดิ การละเลย การซ่อมแซมท่ีไม่ไดร้ ับอนุญาต การดดั แปลง อุบตั ิเหตุ หรือสาเหตุภายนอกอื่นๆ หรือ
(v) การดดั แปลง อุบตั ิเหตุ หรือสาเหตุภายนอกอื่นๆ หรือ (v) มีเหตุการณ์อ่ืนใดซ่ึง SAMSUNG เช่ือวา่ เป็นหลกั ฐานที่ท่านผดิ ขอ้ ตกลงฉบบั น้ี
เช่ือวา่ เป็นหลกั ฐานที่ท่านผดิ ขอ้ ตกลงฉบบั น้ี ท่านรับทราบและตกลงวา่ ผลิตภณั ฑไ์ ม่ไดอ้ อกแบบมาสาํ หรับ และใชไ้ ม่ไดใ้ น รวมถึงแต่ไม่จาํ กดั เพียง ระบบการช่วยชีวติ และใชไ้ ม่ไดใ้ น รวมถึงแต่ไม่จาํ กดั เพียง ระบบการช่วยชีวติ งานรักษาพยาบาลผปู้ ่ วยวกิ ฤต อุปกรณ์ทางการแพทยห์ รือความปลอดภยั
อุปกรณ์ทางการแพทยห์ รือความปลอดภยั หรือการใชง้ านอื่นใดซ่ึงความลม้ เหลวอาจทาํ ให้เกิดการเสียชีวติ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทางร่างกาย หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทางร่างกาย หรือการใชง้ านทางการทหารหรือการป้องกนั ใดๆ หรือการจดั ซ้ือโดยรัฐที่อาจมีการนาํ ขอ้ ตกลงหรือเงื่อนไขพิเศษมาใช้ ดงั น้นั

หรือการจดั ซ้ือโดยรัฐที่อาจมีการนาํ ขอ้ ตกลงหรือเง่ือนไขพิเศษมาใช้ ดงั น้นั SAMSUNG ปฏิเสธความรับผิดใดๆ และท้งั หมดที่สัมพนั ธ์กบั อนั เกิดจาก และท้งั หมดที่สัมพนั ธ์กบั อนั เกิดจาก หรือเก่ียวขอ้ งกบั การใชผ้ ลิตภณั ฑด์ งั กล่าว
และท่านตอ้ งเป็นผรู้ ับความเส่ียงท้งั หมดอนั เกิดจากการใชง้ านผลิตภณั ฑใ์ นลกั ษณะดงั กล่าวหรือที่คลา้ ยคลึงกนั

การรับประกนั ของ SAMSUNG ไม่ครอบคลุมถึงตน้ ทุนและค่าใชจ้ ่ายใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ งกบั การปรับปรุง/การประกอบ และการกูข้ อ้ มูลของ SSD และการกูข้ อ้ มูลของ SSD สาํ หรับการซ่อมแซมหรือเปล่ียนผลิตภณั ฑ์ การรับประกนั ของ SAMSUNG
ยงั ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภณั ฑซ์ ่ึงไดร้ ับโดยมีการบรรจุที่ไม่เหมาะสม ถูกปรับเปลี่ยน หรือไดร้ ับความเสียหายทางกายภาพ เป็นตน้ ท้งั น้ี หรือไดร้ับความเสียหายทางกายภาพเป็นตน้ ท้งัน้ีผลิตภณัฑจ์ะไดร้ับการตรวจสอบในเวลาท่ีรับ

ท่านสามารถอา้ งอิงถึงรายการท่ีไม่ครบถว้ นของตวั อยา่ งขอ้ ยกเวน้ ในการรับประกนั ทางดา้ นล่าง:

 • –  ไดร้ับการบรรจุหรือขนส่งอยา่งไม่เหมาะสมซ่ึงรวมถึงการใชท้่ีบรรจุในการขนส่งอนัไม่มีคุณสมบตัิเหมาะสม

  ซ่ึงรวมถึงการใชท้ ่ีบรรจุในการขนส่งอนั ไม่มีคุณสมบตั ิเหมาะสม

 • –  การปรับเปลี่ยนดดัแปลงหรือความเสียหายทางกายภาพของผลิตภณัฑใ์ดๆซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงรอยครูดลึก ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กดั เพียงรอยครูดลึก

 • –  การปรับเปลี่ยน ดดั แปลง หรือเคลื่อนยา้ ยฉลากหรือบาร์โคด้ SAMSUNG ใดๆ บนผลิตภณั ฑ์

 • –  กรอบภายนอก SSD ที่ถูกเปิดไว้ หรือ

 • –  เทปซีลหรือหมายเลขผลิตภณั ฑห์ ายหรือถูกเปลี่ยนแปลงโดยไม่ไดร้ ับอนุญาต

  D.ข้อจํากดัในการรับประกนัและข้อจํากดัในความรับผดิ

  ยกเวน้ สาํ หรับการรับประกนั โดยชดั แจง้ ท่ีระบุไวใ้ นที่น้ี SAMSUNG ปฏิเสธการรับประกนั ท้งั โดยชดั แจง้ และโดยนัยอ่ืนๆ ท้งั หมด
  ปฏิเสธการรับประกนั ท้งั โดยชดั แจง้ และโดยนัยอ่ืนๆ ท้งั หมด ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กดั เพียงการรับประกนั โดยนัยถึงความสามารถในเชิงพาณิชย์
  ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กดั เพียงการรับประกนั โดยนัยถึงความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสาํ หรับวตั ถุประสงคเ์ ฉพาะ การไม่ละเมิด การเจรจาทาํ ความตกลงกนั ความเหมาะสมสาํ หรับวตั ถุประสงคเ์ ฉพาะ การไม่ละเมิด การเจรจาทาํ ความตกลงกนั และการใชง้ านเพื่อการคา้
  การรับประกนั ท้งั โดยชดั แจง้ และโดยนยั ท้งั หมดจะถูกจาํ กดั ไวใ้ นระยะเวลาการรับประกนั แบบมีขอ้ จาํ กดั

  ขอ้ ตกลงฉบบั น้ีระบุความรับผิดท้งั หมดของ SAMSUNG และการเยยี วยาเฉพาะตวั ของท่านในกรณีที่มีการผดิ ขอ้ ตกลงฉบบั น้ี ไม่มีกรณีใดๆ ท่ี SAMSUNG และการเยยี วยาเฉพาะตวั ของท่านในกรณีที่มีการผดิ ขอ้ ตกลงฉบบั น้ี ไม่มีกรณีใดๆ ท่ี SAMSUNG ผูจ้ ดั หาสินคา้ ของ SAMSUNG หรือบริษทั ในเครือใดๆ ผจู้ ดั หาสินคา้ ของ SAMSUNG หรือบริษทั ในเครือใดๆ จะรับผดิ ชอบต่อความเสียหายโดยออ้ ม ความเสียหายที่เป็นผลตามมา ความเสียหายเก่ียวเนื่อง ความเสียหายท่ีเป็นผลตามมา ความเสียหายเกี่ยวเน่ือง หรือความเสียหายพิเศษอ่ืนใด ความเสียหายทางดา้ นการเงินอ่ืนใด หรือขอ้ มูลหรือไฟลท์ ี่สูญหายใดๆ แมว้ า่ ความเสียหายทางดา้ นการเงินอื่นใด หรือขอ้ มูลหรือไฟลท์ ่ีสูญหายใดๆ แมว้ า่ SAMSUNG จะไดร้ ับคาํ แนะนาํ ถึงความเป็นไดข้ องความเสียหายดงั กล่าว

  จะไดร้ ับคาํ แนะนาํ ถึงความเป็นไดข้ องความเสียหายดงั กล่าว และโดยไม่คาํ นึงถึงความลม้ เหลวของวตั ถุประสงคท์ ี่จาํ เป็นของการเยยี วยาที่จาํ กดั ใดๆ ไม่มีกรณีใดๆ ที่

และโดยไม่คาํ นึงถึงความลม้ เหลวของวตั ถุประสงคท์ ี่จาํ เป็นของการเยยี วยาที่จาํ กดั ใดๆ ไม่มีกรณีใดๆ ที่ SAMSUNG SAMSUNG จะรับผดิ เกินกวา่ จาํ นวนเงินที่ท่านไดจ้ ่ายไปสาํ หรับผลิตภณั ฑข์ องท่าน
ขอ้ จาํ กดั และขอ้ ยกเวน้ เหล่าน้ีจะใชบ้ งั คบั ภายใตข้ อบเขตสูงสุดที่กฎหมายซ่ึงใชบ้ งั คบั อนุญาตให้กระทาํ ได้

E. กฎหมายและเขตอํานาจศาล

ขอ้ ตกลงฉบบั น้ีจะอยภู่ ายใตก้ ารควบคุมและตีความตามกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี (ซ่ึงไม่รวมขอ้ ขดั แยง้ ในหลกั การทางกฎหมายใดๆ
(ซ่ึงไม่รวมขอ้ ขดั แยง้ ในหลกั การทางกฎหมายใดๆ ซ่ึงอาจนาํ ไปสู่การใชก้ ฎหมายของเขตอาํ นาจศาลอื่น) ขอ้ โตแยง้ การโตเ้ ถียง
การโตเ้ถียง หรือการกล่าวอา้ งท้งั หมดระหวา่ งแต่ละฝ่ายท่ีเกิดจากหรือเก่ียวขอ้ งกบั ขอ้ ตกลงฉบบั น้ี
(รวมถึงการมีอยู่ ความสมบูรณ์ หรือการสิ้นสุดของขอ้ ตกลง) ความสมบูรณ์ หรือการสิ้นสุดของขอ้ ตกลง) จะไดร้ ับการแกไ้ ขในท่ีสุดโดยอนุญาโตตุลาการที่จะจดั ข้ึนในโซล เกาหลี
เกาหลี และจะดาํ เนินการในภาษาองั กฤษภายใตก้ ฎอนุญาโตตุลาการของหอการคา้ นานาชาติ คาํ ช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นที่ส้ินสุดและมีผลผกู มดั กบั ทุกฝ่าย คาํ ช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นที่ส้ินสุดและมีผลผกู มดั กบั ทุกฝ่าย ยกเวน้ กรณีที่คาํ พิพากษาและการดาํ เนินการทางกฎหมายท่ีตามมาจะบงั คบั ให้มีการเปิดเผย ยกเวน้ กรณีท่ีคาํ พพิ ากษาและการดาํ เนินการทางกฎหมายที่ตามมาจะบงั คบั ให้มีการเปิดเผย ทุกเร่ืองที่เกี่ยวขอ้ งกบั การอนุญาโตตุลาการ รวมถึงคาํ ช้ีขาด ทุกเร่ืองท่ีเกี่ยวขอ้ งกบั การอนุญาโตตุลาการ รวมถึงคาํ ช้ีขาด จะตอ้ งถูกเก็บเป็นความลบั

หากตอ้ งการทราบขอ้ มูลเพม่ิ เติม โปรดไปที่ www.samsung.com/ssd และ www.samsung.com/samsungssd

page4image7568
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี สาขา ประเภทบัญชี
ธ.กรุงเทพ 1773058068 บริษัท อันลิมิตแมค จำกัด สาขารัชดา ลาดพร้าว กระแสรายวัน
 • ค่าธรรมเนียม 3.9% + 11 THB
 • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
 • ค่าธรรมเนียม - (ไม่มี)
 • การชำระผ่าน PAYSBUY คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

CATEGORY

สมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

อุปกรณ์ USB-C สำหรับ Mac รุ่นใหม่

Recommended

1,800.00 บาท
 • สั่งซื้อ
1,350.00 บาท
 • สั่งซื้อ
2,650.00 บาท
 • สั่งซื้อ
850.00 บาท
 • สั่งซื้อ

  อุปกรณ์ USB-C  สำหรับ Mac รุ่นใหม่
Go to Top